בדצמבר 2017 פרסמה מחדש רשות המסים בישראל את הוראת השעה לנוהל גילוי מרצון המאפשרת לנישומים לפנות לרשות המסים ולהצהיר על מקורות הכנסותיהם, ההכנסות החייבות וסכומי מס אשר לא דווחו ושולמו.

הנוהל מאפשר להגיש את הבקשה באמצעות שלושה "מסלולים" :

1. המסלול הרגיל  – הגשת בקשה מלאה הכוללת את כל פרטיו של הנישום.* בתוקף עד ליום 31/12/19.

2. המסלול האנונימי – הגשת בקשה אנונימית וחשיפת שמו של הנישום רק לאחר הגעה להסכמה עם רשות המסים. * בתוקף עד ליום 31/12/18.

3. המסלול המקוצר – במקרים בהם סך ההון הלא מדווח אינו עולה על 2 מיליון ש"ח וסך ההכנסה החייבת אינה עולה על 500 אלף ש"ח ניתן להגיש בקשה במסלול המקוצר בצירוף דוחות על הכנסותיו של הנישום לשנים הרלוונטיות.* בתוקף עד ליום 31/12/19.

חסינות פלילית :

רשות המסים מתחייבת כי לא יינקטו הליכים פליליים כנגד נישום אשר יגיש בקשה במסגרת הנוהל לגילוי מרצון ויעמוד בכל תנאיו לרבות תשלום המס המתחייב.

משרדנו מתמחה בגילויים מרצון והסדרת הון בפני רשות המסים. פנו למשרדנו באופן דיסקרטי כדי לבחון את המסלול המיטבי בעבורכם.

לפרטים יש ליצור קשר עם רו"ח רז דביר

סגירת תפריט