מיסוי חברות ארנק

מיסוי חברות ארנק

מיסוי "חברות ארנק"

החל מה-1.1.2017 נכנס לתוקפו סעיף חדש לפקודת מס הכנסה, סעיף 62א (תיקון 235 לפקודה).

במשך שנים, יחידים אשר הינם בעלי הכנסות גבוהות פעלו אל מול מעסיקיהם באמצעות חברות שבשליטתם ("חברת ארנק"). חברות הארנק שילמו מס חברות בלבד על מרבית הכנסותיהם (נמנעו מחלוקת דיבידנדים) ובכך נמנעו מתשלום מס שולי על  מלוא ההכנסה.

רשות המסים ראתה בכך תכנון מס המהווה ניצול לרעה של שיטת המיסוי הדו שלבי ופגיעה בעיקרון השקילות המיסויית אשר מטרתו לאזן בין נטל המס החל על פעילותו של יחיד (חיוב במס שולי) לבין נטל המס אשר חל במידה ובחר לפעול באמצעות חברה (חיוב במס חברות בגין רווחי החברה וחיוב במס בגין חלוקת דיבידנדים).

סעיף 62א למעשה משקיף את הכנסתה החייבת של החברה הנובעת מפעילותו של בעל המניות בחברת הארנק. בעל המניות הוא אשר חייב בדיווח בגין ההכנסה והיא תמוסה במס שולי בהתאם למדרגות המס (עד 47% + 3% מס יסף).

סוגי ההכנסות אשר בגינן יחולו הוראות הסעיף ויתחייבו במס שולי הינן: הכנסות מפעילות כנושא משרה והכנסות מפעולות הנעשות בידי עובד בעבור מעסיקו ובהתאם לתנאים הבאים:

 

 1. הכנסה מפעילות נושא משרה: הכנסתה החייבת של חברת מעטים (כהגדרתה בסעיף 76) מפעילותו של בעל מניות מהותי בה (החזקה של 10% ומעלה) כנושא משרה לרבות הענקת שירותי ניהול וכיו"ב בעבור חברה אחרת אשר היחיד או החברה שבשליטתו הינם נושאי משרה בה, תיחשב כהכנסה מיגיעה האישית של בעל המניות ותחויב במס השולי שחל עליו.
  "נושא משרה" כהגדרתו בחוק החברות – מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל הכללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי וכן כהגדרתו בחוק העמותות.

חריג – הוראות  הסעיף לא יחולו ככל שבעל המניות הינו בעל מניות מהותי בחברה מקבלת השירות.

 1. הכנסות מפעולות הנעשות בידי עובד בעבור מעסיק: הכנסתה החייבת של חברת מעטים מפעילותו של בעל מניות מהותי בה בעבור אחר והיא מסוג הפעילויות הנעשות בידי עובד בעבור מעסיקו תיחשב כהכנסתו של בעל המניות מעבודה (ס' 2(2)) ותחויב במס שולי.במקרה זה יש לבחון האם מתקיימים יחסי עובד – מעביד בין נותן השירות (בעל המניות בחברת הארנק) לבין מקבל השירות.

  בנוסף לבחינת יחסי העבודה קובע הסעיף חזקה כי בכל מקרה בו למעלה מ-70% מהכנסות החברה מקורן בפעילות שנעשית ע"י בעל המניות בעבור אדם אחד או קרובו יראו את ההכנסה כנעשית בין עובד ומעסיקו ולכן יחולו הוראות הסעיף.

  גישת רשות המסים בעניין זה כי גם במידה והחזקה לא מתקיימת, קרי הכנסות החברה מפעילותו של בעל המניות בעבור אחר נמוכות מ-70% אך כן חלים יחסי עובד-מעביד בין בעל המניות בחברה לבין מקבל השירות, אזי בכל מקרה יחולו הוראות ס' 62א וההכנסה תתחייב במס שולי.

  חריג- הוראות הסעיף לא יחולו ככל שבעל המניות נותן השירות הינו בעל מניות מהותי בחברה מקבלת השירות או שותף בשותפות המקבלת את השירות.
 • ניכוי הוצאות וקיזוזי הפסדים – יש לשים לב כי ההכנסה אשר מושקפת לבעל המניות המהותי בחברת הארנק הינה ההכנסה החייבת מפעילותו כנושא משרה בחבר בני אדם אחר או מפעילותו בעבור מעסיקו, קרי ההכנסה בניכוי ההוצאות המותרות על פי כללי פקודת מס הכנסה והתקנות הרלוונטיות.

  לעומת זאת, הפסדי החברה מפעילויות עסקיות אחרות ככל שקיימות, הפסד מהשכרה, הפסדים הוניים וכיוב' אינם מושקפים ליחיד ולא ניתנים לקיזוז כנגד הכנסתו האישית לרבות הכנסתו מחברת הארנק. כלומר הפסדים אלו יישארו ברמת החברה ויתכן ויקוזזו בשנים הבאות ברמת החברה ככל שכללי הקיזוז מתירים זאת.

כל הכתוב במאמר זה הינו מידע תמציתי ולא מחייב של הוראות החוק.

סגירת תפריט