מיסוי הכנסות זרות

מיסוי הכנסות זרות

מיסוי הכנסות זרות – חובת דיווח , חישוב המס, קיזוז הפסדים וזיכוי מיסי חוץ :

החל משנת 2003 שיטת המיסוי בישראל ביחס לתושבי ישראל הינה פרסונלית (תיקון 132 לפקודת מס הכנסה). כלומר, תושב ישראל חייב במס על הכנסות שהפיק בישראל ומחוצה לה.

חלה חובה לדווח בגין הכנסות אלו ולשלם את המס בגינן – אי דיווח משמעותו סנקציות אזרחיות ואף פליליות.

אם יש לך הכנסות זרות כגון הכנסות ריבית, הכנסות משכ"ד, הכנסות משוק ההון (ריבית, דיבידנד ורווחי הון בשל ניירות ערך), מכירת נכסים בחו"ל (לרבות מקרקעין), הכנסות עסקיות או כל הכנסה אחרת מחו"ל חלה עליך חובת הדיווח ותשלום המס (ככל שקיימת חבות מס).

שים לב כי בכל מקרה בו הינך מחזיק במניות או זכויות אחרות של חברה תושבת חוץ אשר אינה נסחרת בבורסה חלה עליך חובה להגיש דו"ח מלא למס הכנסה גם אם ההשקעה אינה מניבה הכנסה.

אנו ממליצים בכל מקרה להתייעץ לגבי חבות הדיווח וחבות המס הצפויה.

כמו כן יצוין כי לגבי הכנסות זרות חלים כללים מיוחדים אשר משפיעים על תוצאות המס ויש להקפיד על יישומם בעת הדיווח. להבדיל מהדוחות השנתיים על ההכנסות שאנחנו מקבלים מהבנקים והמוסדות הפיננסים בישראל (טפסי 867)  הדוחות אשר מתקבלים מהבנקים בחו"ל אינם בהתאם לכללי הדיווח בישראל ויש לבצע עבודה חישובית על מנת להתאימם לכללי המס החלים בישראל לצורך דיווח ההכנסות בדוח השנתי.

יש לשים לב, ברוב המקרים יינתן כנגד המס החל בישראל זיכוי בשל המסים ששולמו בחו"ל באותה הכנסה בהתאם להוראות חלק י' לפקודת מס הכנסה ואמנות המס הרלוונטיות.

בכל מקרה זיכוי המס שיינתן בגין מסי החוץ ששולמו לא יעלה על חבות המס בישראל (עודף זיכוי יועבר לשנים הבאות).

להלן נפרט בקצרה על סוגי הכנסות ושיעורי המס החלים על יחיד  (רשימה לא סגורה) :

 

הכנסות ריבית  – בגין הכנסות מריבית יחול מס בשיעור של 25%. בהתאם לכללי מס הכנסה יש לתרגם את ההכנסה לש"ח בהתאם לשער היציג של המטבע ליום שבו התקבלה ההכנסה.

הכנסות מדיבידנד – בגין הכנסות מדיבידנד יחול שיעור מס של 25%. במידה ומקבל הדיבידנד הינו בעל מניות מהותי (החזקה של 10% ומעלה מזכויות החברה) יחול שיעור מס של 30%. בהתאם לכללי מס הכנסה יש לתרגם את ההכנסה לש"ח בהתאם לשער היציג של המטבע ליום שבו התקבלה ההכנסה.

רווחי הון   –
בגין מכירת ניירות ערך – יחול מס בשיעור של 25% ולבעל מניות מהותי מס בשיעור 30% בגין הרווח הריאלי. בגין הרווח האינפלציוני הנובע מעליית שע"ח לא תחול חבות במס.

בגין מכירת מקרקעין ונכסים אחרים – יחול מס בשיעור של 25% בגין הרווח הריאלי. רווח אינפלציוני הנובע מעליית שער המדד אינו חייב במס.
בהתאם להוראות ס' 91(ד) יש לדווח למס הכנסה תוך 30 יום ממכירת הנכס ולשלם מקדמת מס.

לצורך חישוב רווח ההון יש לתרגם את עלות הרכישה לש"ח לפי שער החליפין ביום רכישת הנכס ואת התמורה לפי שער חליפין ביום מכירתו.

קיזוז הפסדי הון – אם במכירת נכסים בחו"ל נוצרו לך הפסדי הון ניתן על פי הוראות ס' 92 לפקודת מס הכנסה לקזזם כנגד רווחי הון אחרים שנבעו לך. תחילה יש לקזז רווחי הון מחוץ לישראל ולאחר מכן ניתן לקזז גם רווחים שנוצרו בישראל. הפסדי הון ניתן אף לקזז כנגד הכנסות מריבית ודיבידנד בשל ניירות ערך בשנת המס שבה נוצר ההפסד.
הפסדי הון שלא היה ניתן לקזזם בשנת המס יועברו לקיזוז בשנת המס הבאה.

 

  • הפסד הון הנובע מירידת שע"ח – בעבר היה נהוג לקזז את הפסד ההון במלואו מרווח ההון. פס"ד (ע"א 3555/15) קובע שלא ניתן לקזז הפסדי הון הנובעים מירידת שע"ח "סכום הפסד הון שמקורו בשינוי שער חליפין אליו מוצמד נייר ערך הינו בגדר "סכום אינפלציוני" שאינו בר-קיזוז".

 

הכנסות משכ"ד – לגבי הכנסות משכ"ד קיימות 2 חלופות –

  1. תשלום מס בשיעור 15% בגין מחזור ההכנסות בניכוי הוצאות פחת בלבד וללא אפשרות לקיזוז מסים ששולמו בחו"ל.
  2. תשלום מס שולי בגין הרווח מההשכרה עם אפשרות לקיזוז מסי חוץ – חייב במס שולי בהתאם לשיעורי המס שחלים על הנישום.לקריאה בהרחבה מאמרנו לגבי הכנסות משכ"ד.יצוין כי בכל מקרה של הכנסות מהשכרה בארה"ב באמצעות חברה מסוג LLC קיימת חובה להגשת דוח למס הכנסה.

 

אי דיווח בגין שנים קודמות – אם נבעו לך הכנסות אשר לא דיווחת אותן למס הכנסה ו\או לא שולם המס המתחייב בגינן זוהי עבירה שעשוי לחול בגינה סנקציות אזרחיות ופליליות. ניתן כיום באמצעות הליך "גילוי מרצון" לדווח באופן מסודר לרשות המסים בגין הכנסות שלא דווחו כחוק בעבר, לשלם את המס בגינן ואף לזכות בחסינות פלילית.  כפי שפורסם רבות באמצעי התקשורת רשות המסים מקבלת דיווחים על תושבי ישראל מבנקים ורשויות המס בחו"ל ורבים כבר קיבלו מכתבי דרישה למילוי פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה (טופס 5329). ניתן לפנות למשרדנו באופן דיסקרטי בעניין גילוי מרצון.

כל הכתוב במאמר זה הינו מידע תמציתי ולא מחייב של הוראות החוק.

 

סגירת תפריט